Mr. Frieser
Met recht uw rechterhand

Privacyverklaring 

In het kader van de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming - (U)AVG

 

 

Mr. Frieser, gevestigd aan Op de Vey 52, 6165 CD Geleen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71367594 (info@mrfrieser.nl; +31 (0) 6 11 000 889), verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn dienstverlening. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar een persoon te herleiden zijn. Deze privacyverklaring licht toe welke categorieën van persoonsgegevens, van welke categorieën van betrokkenen (degenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt) worden verwerkt en voor welke doeleinden dat gebeurt. Ook worden de rechten van betrokkenen hierin uitgelegd.

 

Verwerkingsdoeleinden en -belangen

Mr. Frieser verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren of aangaan van overeenkomsten ter zake van juridische dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt ook in het kader van een aantal gerechtvaardigde belangen, in de eerste plaats het belang van cliënten bij een juiste behandeling van hun dossier. Daarnaast vermeldt Mr. Frieser de belangen om a) de identiteit van (vertegenwoordigers van) cliënten te kunnen bewijzen b) belangenverstrengeling of belangenconflict te kunnen voorkomen c) betalingen te kunnen incasseren en d) nieuws(brieven) en/of aanbiedingen te kunnen toezenden.


Persoonsgegevens

Mr. Frieser verwerkt van cliënten en andere personen die betrokken zijn bij cliëntdossiers en van zakelijke relaties naam en geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoon-, fax- en e-mailgegevens, bankgegevens, financiële gegevens en alle overige persoonsgegevens die betrokkenen verstrekken of openbaar maken, voor zover die noodzakelijk zijn om overeenkomsten uit te voeren of één van de andere genoemde doelen c.q. belangen te realiseren of te behartigen.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Mr. Frieser verwerkt bijzondere persoonsgegevens enkel wanneer daarvoor uitdrukkelijke toestemming door de betrokkene is gegeven, dan wel wanneer deze kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt en/of deze noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de overeenkomst of onderbouwing van een rechtsvordering. Mr. Frieser bewaart ter identificatie van (vertegenwoordigers van) cliënten kopieën van identiteitsbewijzen met pasfoto en verwerkt daardoor het bijzonder persoonsgegeven ‘ras of etnische afkomst’ van de betrokkene. (Vertegenwoordigers van) cliënten geven hiervoor uitdrukkelijke toestemming door ondertekening van de opdrachtbevestiging.

Burgerservicenummers (BSN) en andere nationale identificatienummers worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter uitvoer van een wettelijke plicht of ter zake van doeleinden en gevallen in wet- en regelgeving omschreven of aangewezen en enkel volgens de daarbij bepaalde regels.

Overige bijzondere persoonsgegevens, te weten politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische, biometrische of gezondheidsgegevens en gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid worden enkel verwerkt indien en voor zover noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan wel in het belang van de betrokkene c.q. cliënt, met diens uitdrukkelijke toestemming.


Delen van persoonsgegevens met derden

Mr. Frieser verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens onder de verantwoordelijkheid van Mr. Frieser verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld leveranciers van computersystemen, sluiten wij verwerkersovereenkomsten die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen.

 

Doorgifte van data naar het buitenland

Mr. Frieser slaat persoonsgegevens op met behulp van online dataopslagservices, waarvan de servers buiten de EU staan. Mr. Frieser maakt daarbij alleen gebruik van diensten in landen of van aanbieders die aan de Europese wettelijke eisen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens voldoen en daarvoor door de EU zijn gecertificeerd.

 

Bewaartermijn

Mr. Frieser bewaart dossiers en de daarin opgenomen persoonsgegevens in beginsel zo lang mogelijk in archief, in verband met het belang van de cliënt en Mr. Frieser bij een compleet archief van behandelde juridische dossiers, de mogelijkheid om risico’s op belangenverstrengeling of belangenconflicten vast te stellen en in verband met de algemene verjaringstermijn van burgerlijke rechtsvorderingen van 20 jaren. Minimaal wordt de wettelijke bewaartermijn voor dossierstukken van 5 jaren aangehouden. Persoonsgegevens die aan de facturatie zijn gekoppeld moeten tenminste 7 jaren voor de belastingdienst worden bewaard. Bewaartermijnen en de beoordeling van verzoeken tot wissing van persoonsgegevens worden altijd bepaald in het licht van de wettelijke plichten van Mr. Frieser en de belangen van betrokkenen en Mr. Frieser.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met een bewaarplicht. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mr. Frieser en u heeft het recht om een verzoek in te dienen om Mr. Frieser uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u, een ander, of een door u genoemde organisatie, te laten sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht, een intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mrfrieser.nl. Wij zullen dan uw identiteit controleren, zodat wij zeker weten dat het verzoek van u afkomstig is. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen een maand, op uw verzoek. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Mr. Frieser neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Mr. Frieser.

 

Wettelijke of contractuele plicht

Belastingregels houden de wettelijke plicht in om de identiteit en adresgegevens van opdrachtgevers op facturen te vermelden. Mr. Frieser stelt de terbeschikkingstelling van de categorieën persoonsgegevens die hiervoor werden vermeld voor alle (vertegenwoordigers van) opdrachtgevers als voorwaarde aan het sluiten van een overeenkomst, met het oog op de genoemde doeleinden en belangen. Indien niet aan deze (pre-)contractuele verplichting wordt voldaan kan Mr. Frieser de overeenkomst ontbinden op grond van de algemene voorwaarden van Mr. Frieser.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mr. Frieser neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over kwesties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mr. Frieser) aan te pas komt.